繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:药品说明书与价格首页 >> 口腔溃疡 >> 口腔溃疡治疗药品 >> 盐酸氨溴索口腔喷雾剂(AMBROSPRAY 5%)

盐酸氨溴索口腔喷雾剂(AMBROSPRAY 5%)

2013-05-13 19:03:23  作者:新特药房  来源:互联网  浏览次数:597  文字大小:【】【】【
简介:产品的名称AMBROSPRAY5% 补充ORM SPR25ML 药物剂型口腔粘膜喷 主治口腔粘膜使用 规格13ML Podrobný popis výrobku AMBROSPRAY 5% 13ML Ústní sprejVýrobce: PHARBIL WAL ...

产品的名称
AMBROSPRAY5%

补充
ORM SPR25ML

药物剂型
口腔粘膜喷

主治
口腔粘膜使用

规格
13ML

Podrobný popis výrobku AMBROSPRAY 5% 13ML Ústní sprej
Výrobce: 
PHARBIL WALTROP GMBH, WALTROP
Zna ka: 
AMBROSPRAY
Charakteristika:  
Léivý pípravek
Kód výrobku:
201311 
Kód EAN:
9120035550118 
Kód SUKL:  
0169041
Farmakoterapeutická skupina:
Léiva proti nachlazení a kali (ATC: R05CB06) 
1/4
Píloha. 1 ke sdělení sp. zn. sukls90501/2010
PIacute;BALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Petěte si pozorně tuto píbalovou informaci, protože obsahuje pro vás
dleité údaje.
Tento pípravek je dostupný bez lékaského pedpisu. Pesto vak pípravek AMBROSPRAY 5% musíte uívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce
prospěl.
Ponechte si píbalovou informaci pro pípad, e si ji budete potebovat peíst
znovu.
Poádejte svého lékárníka, pokud potebujete dalí informace nebo radu.
Pokud se vae píznaky zhorí nebo se nezlepí do 7 dn (u dětí do 3 4 dn), musíte se poradit s lékaem.
Pokud se kterýkoli z neádoucích úink vyskytne v závané míe, nebo pokud si
vimnete jakýchkoli neádoucích úink, které nejsou uvedeny v této píbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékai nebo lékárníkovi.
V píbalové informaci naleznete:
1. Co je pípravek AMBROSPRAY 5% a k čemu se pouívá
2. emu musíte věnovat pozornost, než zanete pípravek AMBROSPRAY 5% uívat
3. Jak se p ípravek AMBROSPRAY 5% užívá
4. Mo né neádoucí úinky
5. Jak pípravek AMBROSPRAY 5% uchovávat
6. Dalí informace
AMBROSPRAY 5%
(Ambroxoli hydrochloridum)
Orální sprej (ústní sprej)
1. Co je pípravek AMBROSPRAY 5% a k emu se pouívá
Ambrospray 5% je azen do skupiny pípravk, nazývaných mukolytika, které
vedou k tvorbě
idího hlenu (bronchiálního sekretu) a usnadňují vykalávání. Je pouíván
k lébě akutních
(náhle vzniklých) a chronických (vleklých) onemocnění dolních a horních cest dýchacích, vyvolaných poruchami tvorby hlenu, jeho ztíeným transportem a vyluováním, jako nap.
záněty prduek, prdu&kové astma, záněty vedlejích nosních dutin, záněty hrtanu a dalí.
Pípravek je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.
2. emu musíte věnovat pozornost, ne zanete p&ípravek AMBROSPRAY 5%
uívat
Neuívejte pípravek AMBROSPRAY 5%
- jestlie jste alergický/á na léivou látku nebo na kteroukoli dalí slo&ku pípravku
- u dětí mladích 6 let
Zvlátní opatrnosti pi pouití pípravku AMBROSPRAY 5% je zapotebí
2/4
- Pokud trpíte stedně tě kým a těkým onemocněním ledvin nebo jater,
konzultujte pouívání
pípravku s lékařem. U nemocných s těžkými poruchami ledvin m e dojít ke kumulaci metabolit ambroxolu, je jsou tvoeny v játrech, a to v d sledku
pomalejího odstraňování z organismu.
- Pokud trpíte vedovou chorobou aludku nebo dvanáctníku.
- U některých vzácně se vyskytujících onemocnění průduek, které jsou spojeny s nadměrnou tvorbou a hromaděním hlenu, by se Ambrospray 5% měl pouívat pod
dohledem lékae.
Vzájemné psobení s dalími léivými pípravky
Prosím informujte svého lékárníka o vech lécích, které uíváte nebo jste u íval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaského p edpisu.
Souasné podávání
pípravku Ambrospray 5% s léky tlumícími kael (antitusika) m e způsobit
nadměrné hromadění hlenu v dýchacích cestách, a proto se nedoporuuje. Bez porady s lékaem neuívejte jiné léky na kael.. Sou&asné podávání pípravku Ambrospray 5% s některými antibiotiky (amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) zlepuje jejich pr nik do plicní tkáně a zvyšuje jejich koncentraci v hlenu dýchacích cest,eho& se vyuívá k lé ebným úelm.
Uívání pípravku AMBROSPRAY 5% s jídlem a pitím
Pípravek AMBROSPRAY 5% aplikujte během jídla nebo po jídle.
Těhotenství a kojeníPorate se se svým lékárníkem nebo lékaem díve, ne zanete uívat jakýkoli lék.
Bezpenost pouívání ambroxolu během těhotenství nebyla stanovena. O pípadném uívání pípravku v prběhu těhotenství se vdy porate s lékaem. V prvních tech měsících těhotenství se uívání pípravku nedoporuuje.
Ambroxol je v malém mnoství vyluován do mateského mléka, ale jeho efekt na kojené děti není znám.
V prběhu kojení lze pípravek podávat pouze po poradě s lékaem.
ízení dopravních prostedk a obsluha stroj;AMBROSPRAY 5% nemá vliv na schopnost;ídit vozidla a obsluhovat stroje.
3. Jak se pípravek AMBROSPRAY 5% uívá
Vdy uívejte pípravek podle pokyn uvedených v této píbalové informaci.
Pokud si nejste jistý/á, porate se se svým lékárníkem nebo lékaem.
Děti ve věku 6 a 12 let:
Obvyklé dávkování je 1-2 vstiky 2-3 krát denně. Lze aplikovat maximálně 4 vstiky za den(odpovídá 40 mg ambroxol hydrochloridu).
Dospělí a děti starí 12 let:Obvyklá dávka je 3-4 vstiky 3 krát denně. Maximální denní dávka je 12 vstik, které odpovídají 120 mg ambroxol hydrochloridu. Tyto dávky jsou doporueny první 2-3 dny léby.
Poté je dávku moné sníit na 2-3 vstiky 3 krát denně.Ambrospray 5% není uren dětem mladím 6 let.
Jak aplikovat AMBROSPRAY 5%?
Ped prvním pouitím spreje stlate píst pevně dol 3-4 krát, dokud se neobjeví jemný sprej.
Vlote lahviku proti iroce oteveným ústm a stiskněte uzávěr pumpy.
Vstíkněte do ústní dutiny a polkněte. Aplikujte nejlépe během jídla nebo po jídle
3/4
Délka uívání pípravku nepesahuje obvykle 7-14 dní. Jestlie se píznaky onemocnění nezlepí po 7 dnech uívání pípravku u dospělých a po 3 4 dnech u dětí,
porate se s lékaem.
Pi pedávkování nebo náhodném poití pípravku dítětem se porate s lékaem.
Návod k pouití:
1 Pouívejte lahviku v kolmé poloze. 2 Pi prvním pouití spreje nasměrujte tubiku spreje mimo obli ej a stlate píst pevně dol 3-4krát, dokud se neobjeví jemný sprej.
Pumpika je nyní pipravena k uití.
3 Namite trysku proti iroce oteveným ústm 4 Po aplikaci odpovídajícího potu stik a stlate píst opět dol. Jedno stlaení uvolňuje otete tubi&ku spreje kapesníkem, ímjeden stik. zabráníte ucpání tubiky.
5 Nezkouejte strkat cokoliv do konce pístu. Pokud dojde k ucpání trysky, vrate sprej svému lékárníkovi.
Jestlie jste uil/a více pípravku AMBROSPRAY 5% ne jste měl/aDojde-li náhodně k uití více dávek, vyhledejte ihned lékae.
Jestlie jste zapomněl/a uít pípravek AMBROSPRAY 5% V pípadě vynechání dávky si aplikujte dalí dávku tak, jak je uvedeno v návodu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
4. Moné neádoucí úinky
Podobně jako vechny léky, me mít i pípravek Ambrospray 5% neádoucí úinky, které se ale nemusí vyskytnout u ka&dého.
Ambrospray 5% je obvykle velmi dobe snáen, zídka se mohou vyskytnout aludení a stevní obtíe jako nevolnost, bolest bicha, prjem, dále alergická reakce (otoky v oblieji,
dýchací potíe, teplota a tesavka) a koní reakce (otok, pocit tepla, zarudnutí, svědění).
V ojedinělých pípadech se vyskytla suchost v ústech a v dýchacích cestách, zv&yacute ená tvorba slin a nosního sekretu, zácpa a obtíe pi moení. V jednom pípadě se vyskytla alergická koní reakce (kontaktní dermatitida).
Projevy pecitlivělosti jako je koní vyráka nebo zv&yacute ená teplota jsou velmi vzácné.
Pokud se kterýkoli z neádoucích úink vyskytne v závané míe, nebo pokud si vimnete jakýchkoli neádoucích úink, které nejsou uvedeny v této píbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékai nebo lékárníkovi.
5. Jak pípravek AMBROSPRAY 5% uchovávatNejsou vyadovány ádné zvlátní podmínky uchovávání.
Neuchovávat v chladnice, chránit ped mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Pípravek nepouívejte po uplynutí doby pouitelnosti vyznaené na obalu.
Doba pouitelnosti
po prvním otevření je 1 měsíc.
6. Dalí informace
4/4
Co pípravek AMBROSPRAY 5% obsahuje
Léivou látkou je ambroxoli hydrochloridum1 g pípravku obsahuje 50 mg ambroxoli hydrochloridu a 1 vstik obsahuje 10 mg ambroxoli hydrochloridum
Pomocnými látkami jsou trometamol, makrogol-15 hydroxystearát, glycerol,
draselná sl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát,
bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001 mol/l, itěná voda
Co obsahuje toto balení1 lahviku o obsahu 13 ml nebo 25 ml roztoku s dávkovací mechanickou pumpikou.  
Dritel rozhodnutí o registraci:
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko
Výrobce: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., Miláno, ItálieTato píbalová informace byla naposledy schválena2.6.2010.

责任编辑:admin


相关文章
DESMOPRESSIN Spray(醋酸去氨加压素喷雾剂)
FIBLAST Spray(曲弗明重组喷雾剂)
Erizas Capsule for Nasal spray(地塞米松胶囊喷鼻剂)
Nitrolingual-Spray(永保心灵喷剂)
Stimate(Desmopressin acetate Nasal Spray)
聚维酮碘10%溶液剂BETADINE(POVIDONE-IODINE)
APHTHASOL(AMLEXANOX)-氨来呫诺5%糊剂
GELCLAIR(山梨酸钾/羟乙基纤维素/聚维酮/玻尿酸)浓缩凝胶
盐酸特比萘芬喷雾剂(TERBINAFINE HYDROCHLORIDE SPRAY)
佐米曲坦鼻喷剂|Zomig(Zolmitriptan Nasal Spray)
 

最新文章

更多

· Azunol ST Tablets(呱仑...
· Aphthaseal Tablet(曲安...
· Aftach Adhesive Tablet...
· 盐酸氨溴索口腔喷雾剂(A...
· APHTHASOL(AMLEXANOX)-氨...
· GELCLAIR(山梨酸钾/羟乙...
· 氨来呫诺(Amoxanox, El...
· ORAVIG含片(MICONAZOLE)
· 氟化钠咀嚼片(LURIDE,SO...
· SODIPHLUOR滴剂(Kylemor...

推荐文章

更多

· Azunol ST Tablets(呱仑...
· Aphthaseal Tablet(曲安...
· Aftach Adhesive Tablet...
· 盐酸氨溴索口腔喷雾剂(A...
· APHTHASOL(AMLEXANOX)-氨...
· GELCLAIR(山梨酸钾/羟乙...
· 氨来呫诺(Amoxanox, El...
· ORAVIG含片(MICONAZOLE)
· 氟化钠咀嚼片(LURIDE,SO...
· SODIPHLUOR滴剂(Kylemor...

热点文章

更多